Không có ảnh

Cấu Hình Load Balancing trên PFsense

9 Tháng Một, 2019 Digi9.net 0
 1. Tùy Chọn Sticky:
 2. Cấu hình trên từng Gateway:
  • Cấu Hình Weight
  • Cấu Hình Monitor
  • Ping Monitor
 3. Tạo Gateway Group:
 4. Tạo firewall rules
 1. Tùy chọn Sticky: Dùng để kéo dài thời gian hết hạn của các session.

Khi sử dụng LoadBalancing …